Regulamin i polityka prywatności

 • 1. DEFINICJE:

Administrator – KASMAG Sp. z o.o , z siedzibą w Warszawie (01-981), przy ulicy Arrasowej 10a, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000608842, REGON: 364004734, NIP: 5272764062, adres poczty elektronicznej: info@simroom.pl, będąca właścicielem Serwisu;

Serwis – portal internetowy www.simroom.pl, umożliwiający Użytkownikom dokonywanie rezerwacji jazdy na symulatorze wyścigów w Siedzibie SimRoom na terenie Warszawy;

Użytkownik – każda osoba, która korzysta w jakikolwiek sposób z Usług Portalu;

Operator – podmiot będący przedsiębiorcą, przedstawiający na Portalu ofertę rezerwacji w zarządzanej przez siebie Siedzibie;

Siedziba – lokal na terenie Warszawy, w którym można dokonać rezerwacji jazdy na symulatorze wyścigów, zarządzany przez Operatora;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Rezerwacja – zawarcie przez Klienta za pośrednictwem Portalu umowy z Operatorem o świadczenie usługi dotyczącej udostępnienia przez Operatora Klientowi w wybranym terminie;

Symulator – symulator z niezbędnym wyposażeniem, oferowany za pośrednictwem Portalu przez Operatora do Rezerwacji na określony czas;

Usługa – udostępnianie przez Administratora Użytkownikom treści Portalu, polegające na umożliwieniu Użytkownikom przeglądania ofert oraz dokonywania Rezerwacji i zawierania umów z Operatorami za pośrednictwem Portalu.

Umowa o Świadczenie Usług – umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w rozumieniu Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, zawierana pomiędzy Operatorem a Klientem z chwilą rezerwacji terminu jazdy na symulatorze wraz z momentem uiszczenia opłaty; W ramach Umowy o Świadczenie Usług Operator umożliwia Klientom, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie, dostęp do Usług: rezerwacji i płatności oferowanych w Serwisie.

Serwis Płatności strona internetowa Przelewy24 oraz payU.

Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki korzystania z Portalu.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny;

Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

Voucher – produkt, który stanowi podstawę dla skorzystania z symulatorów wyścigów przez Konsumenta za okazaniem jego unikalnego numeru lub wprowadzeniu numeru VOUCHERA w odpowiednim miejscu, podczas finalizacji zamówienia. Nabywając VOUCHER akceptujesz i zgadzasz się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

 • 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu oraz przed dokonaniem rezerwacji i płatności, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Do korzystania z Portalu niezbędne jest urządzenie (np. komputer) z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarka internetowa (np: Google Chrome, Opera, Firefox, Safari, Safari). W celu dokonania rezerwacji oraz uiszczenia płatności niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail oraz aktywnego numeru telefonu komórkowego.
 3. Administrator świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną. Świadczenie Usług przez Administratora na rzecz Klientów odbywa się na podstawie Umowy o Świadczenie Usług, wskazanej w § 3 ust. 4 Regulaminu.
 4. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony i jest realizowana przez Administratora niezwłocznie od chwili jej zawarcia.
 5. Portal jest ogólnie dostępny dla wszystkich Użytkowników, w sposób umożliwiający otwarcie go w przeglądarce internetowej i swobodne przeglądanie jego treści, w tym zapoznanie się z ofertami Operatorów. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne, pozwala na dokonanie rezerwacji oraz płatności za pomocą przeznaczonych do tego serwisów internetowych (PayU oraz Przelewy24).
 6. Korzystanie przez Użytkowników z pełnego pakietu Usług dostępnych w ramach Portalu, tj. dokonanie przez Klienta Rezerwacji Symulatora nie wymaga rejestracji w Portalu.
   
 • 3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 

 1. Jeden Klient może dokonać wielu rezerwacji.
 1. Klient zobowiązuje się do przechowywania danych niezbędnych do potwierdzenia tożsamości w Siedzibie SimRoom przed umówionym terminem jazdy na symulatorze.
 2. Klient zobowiązuje się do nieudostępniania swojej rezerwacji osobom trzecim.
 3. Klient zobowiązuje się do powiadomienia Administratora o każdym przypadku nieautoryzowanego dostępu do danych rezerwacji.
 • 4. REZERWACJE:
 1. Administrator umożliwia Użytkownikom wyszukanie ofert oraz dokonanie Rezerwacji Symulatora zgodnie z opisem oferty udostępnionym przez Operatora, zawierającym m.in. informacje takie jak: nazwa i lokalizacja Siedziby, rodzaj Symulatora, rodzaj gry, data i czas, w którym możliwa jest Rezerwacja Symulatora, wysokość opłaty za Rezerwację Symulatora.
 2. Użytkownik może dokonać Rezerwacji w następujący sposób:
 1. a) dokonanie wyboru terminu Rezerwacji, liczby godzin oraz kliknięcie przycisku: „zarezerwuj”;

b)w przypadku wyboru płatności on-line – dokonanie płatności za Rezerwację.

 1. c) dokonanie wyboru sposobu płatności oraz kliknięcie przycisku: „zarezerwuj i zapłać w Siedzibie” lub “zarezerwuj i zapłać online”;
 2. Dokonując Rezerwacji Symulatora, zgodnie z procedurą opisaną w ust. 2 powyżej, Klient zawiera z Operatorem umowę o świadczenie usługi udostępnienia Klientowi Symulatora wraz z wyposażeniem w celu przeprowadzenia gry sportowej, na warunkach określonych przez Operatora w ofercie oraz zgodnie z dokonaną Rezerwacją.
 3. Z chwilą złożenia Rezerwacji Klient wyraża zgodę na przekazanie Operatorowi, u którego Klient dokonuje Rezerwacji, informacji obejmujących dane osobowe Klienta, podane podczas rezerwacji, niezbędne dla oraz wykonania przez Operatora zawartej z Klientem umowy.
 4. Klient dokonując Rezerwacji Symulatora, może skorzystać z następujących form płatności na rzecz Operatora:
 5. a) płatność on-line podczas dokonywania Rezerwacji, za pośrednictwem Strony Płatności;
 6. b) płatność gotówką lub kartą płatniczą na miejscu w Siedzibie SimRoom, przed udostępnieniem Symulatora przez Operatora.
 7. Niedokonanie płatności przez Klienta w przypadku wyboru płatności on-line, skutkować będzie anulowaniem Rezerwacji.
 8. Klient może anulować swoją Rezerwację przed terminem udostępnienia Symulatora, poprzez kliknięcie na Koncie przycisku „anuluj rezerwację” w zakładce: „rezerwacje”. W przypadku skorzystania przez Klienta z możliwości anulowania Rezerwacji na mniej niż 5 godzin przed datą udostępnienia Symulatora, pobrana od Klienta opłata za Rezerwację Symulatora nie podlega zwrotowi. W przypadku skorzystania przez Klienta z możliwości anulowania rezerwacji na więcej niż 5 godzin przed datą udostępnienia Symulatora, pobrana od Klienta opłata zostanie zwrócona Klientowi na wskazany podczas anulowania Rezerwacji numer rachunku bankowego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia anulowania Rezerwacji.
 9. Dokonując zakupu VOUCHERA możemy przekazać go innej osobie i staje się ona od tej pory uprawniona do skorzystania z jazdy na symulatorze wyścigów, w siedzibie firmy SimRoom  znajdującej się na Ul. Batalionów Chłopskich 106, 05-082 w Warszawie. Wybierając dostepny wariant VOUCHERA, osoba za okazaniem VOUCHERA jest uprawniona do jazdy na symulatorze przez 60 minut. VOUCHERY można ze sobą łączyć, jednak przed planowanym przybyciem w celu wykorzystania VOUCHERA należy zarezerwować wizytę przez internet, telefonicznie lub stawiając się osobiście w siedzibie firmy SimRoom.
 1. Umowa, którą zawiera Klient i SimRoom dotyczy zakupu produktów i jest zawierana na czas oznaczony na wykonanie przez obie Strony obowiązków, które wynikają z umowy. Klient jest zobowiązany do przestrzegania terminu wynikającego z terminu ważności VOUCHERA, jeśli chce wykorzystać środki na nim zawarte na jazdę na symulatorze. Wszelkie roszczenia wynikające z nieuwagi Klienta lub premedytacji, których skutkiem jest wygaśnięcie środków na VOUCHERZE nie będą respektowane. W przypadku chęci zmiany czasu, w jakim środki na VOUCHERZE będą dostępne, Klient może udać się do siedziby firmy SimRoom  znajdującej się na Ul. Batalionów Chłopskich 106, 05-082 w Warszawie i poprosić o zmianę terminu wygaśnięcia VOUCHERA. Inaczej: Klient może przedłużyć ważność VOUCHERA tylko, jeśli zgłosi taką potrzebę. 

 

 • 5. POZOSTAŁE FUNKCJONALNOŚCI PORTALU
 1. Po zakończeniu korzystania z usługi udostępnienia Symulatora, Klient jest uprawniony do wystawienia na Portalu opinii dotyczącej Siedziby SimRoom oraz do zgłoszenia sugestii na temat funkcjonowania portalu i jakości procesów tj. rezerwacji, płatności.
 • 7. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW:
 1. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Portalu wyłącznie na zasadach wynikających z Regulaminu oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku braku akceptacji postanowień Regulaminu, Użytkownik powinien zaprzestać korzystania z Portalu oraz Oferty SimRoom.
   
 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu w sposób nienaruszający Regulaminu, przepisów prawa, praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego ani dobrych obyczajów.
  1. Zakazane jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudnić dostęp do Serwisu lub korzystanie z Serwisu lub zaburzałyby działanie Serwisu. Ponadto do zabronionych działań należy: jakakolwiek ingerencja w Serwis i jego zawartość, w szczególności ingerowanie (w tym dokonywania modyfikacji, uzupełnień, zmian lub pozostałych czynności) w mechanizm działania, treść, strukturę, grafikę formę, oprogramowanie, wykluczone są także działania uwzględnione jako zabronione w niniejszym regulaminie.
 • 8. DANE OSOBOWE:
 1. Administrator jest administratorem zbioru danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Usług Portalu. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Użytkownik może również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w szerszym zakresie niż korzystanie z Usług Portalu, np. otrzymywanie od Administratora lub Operatorów informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub numer telefonu. Użytkownik może wycofać zgodę i zrezygnować z otrzymywania informacji w każdym czasie, m.in. wpisując swój adres e-mail raz jeszcze w miejscu umożliwiającym zapisanie się do newslettera. W przypadku problemów istnieje możliwość kontaktu poprzez pocztę elektroniczną, pod adresem info@simroom.pl.
 • 9. REKLAMACJE:
 1. Reklamacja związana z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług przez Administratora może zostać złożona np. pisemnie na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@simroom.pl.
 2. Administrator rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
 3. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Użytkownik może skierować wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej lub zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń niezbędna jest zgoda obu stron.
 4. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pomocy w rozstrzygnięciu sporu z Administratorem oraz uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, Federacji Konsumentów.
 5. Użytkownik będący Konsumentem jest także uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
 • 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY:
 1. Użytkownik będący Konsumentem może bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów odstąpić od umowy w terminie 14 dni od zawarcia umowy, składając Administratorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Użytkownik może złożyć oświadczenie np. pisemnie na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@simroom.pl. Użytkownik może złożyć oświadczenie np. korzystając z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta, tj. m.in. w przypadku gdy za zgodą wyrażoną przez Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy świadczenie Usługi przez Administratora zostało rozpoczęte, a także w przypadku dokonania Rezerwacji Symulatora i zawarcia w związku z tym umowy o świadczenie usługi, o której mowa w art. 38 ust 12, tj. w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 4. 4. 
 5. W przypadku wyrażenia przez Klienta chęci odstąpienia od umowy, jego unikalny kod, będący VOUCHEREM nie zniknie z jego wiadomości. Klient nie będzie miał jednak możliwości skorzystania z VOUCHERA po odstąpieniu od umowy; unikalny kod automatycznie wygasa.  
 • 11 Szczególne warunki dotyczące Voucherów:
 1. VOUCHER uprawnia każdego, kto będzie okazicielem do jazdy na symulatorze wyścigów w jednym wariancie czasowym, który wynosi 60 minut. Ten podpunkt regulaminu dotyczy wyłącznie aktywnych VOUCHERÓW, które nie uległy wygaśnięciu z uwagi na datę lub odstąpienie od umowy. Aby Klient mógł skorzystać z VOUCHERA, ten musi być aktywny. 
 2. Każdy Klient korzystający z VOUCHERA jest zobowiązany przestrzegać zasad Regulaminu na takich samych zasadach jak pozostali użytkownicy, którzy dokonali rezerwacji poprzez płatność internetową, a nie VOUCHER.
 3. VOUCHER nie podlega wymianie na gotówkę lub na żadne inne środki elektroniczne. Nie ma możliwości zwrotu VOUCHERA poza możliwością odstąpienia od umowy.
 4. VOUCHER uprawnia Klienta do skorzystania z symulatorów wyścigów w jednym wariancie czasowym – 60 minut, nie ma możliwości wymiany VOUCHERA na inną usługę SimRoom niż ta, jaka jest przypisana do każdego VOUCHERA.
 • 12. DANE KONTAKTOWE:
 1. Administrator może kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem podanego przez Użytkownika w trakcie rezerwacji adresu poczty elektronicznej e-mail lub telefonicznie.
 2. Użytkownik może się skontaktować z Administratorem m.in. w następujący sposób:
 1. a) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: info@simroom.pl
 2. b) za pośrednictwem Serwisu, korzystając z formularza kontaktowego;
  1. za pośrednictwem poczty pod adresem: ul. Arrasowa 10A, 01-981 Warszawa lub osobiście, stawiając się pod wskazanym adresem
CZYLI ALTERNATYWNA WERSJA UMOWY MIĘDZY TOBĄ A NAMI

Są takie rzeczy, które po prostu musimy umieścić na stronie. Dalekie to jest od pasjonującej relacji z toru wyścigowego, ale co zrobić…Gdyby wyszedł jakiś problem, żadne z nas nie będzie świeciło oczami.
Zrobiliśmy dla Ciebie małe tłumaczenie, które pomoże Ci generalnie ogarnąć co, dlaczego i po co.

 • My mamy usługę, a Ty nam płacisz żeby z niej skorzystać.
 • Do rezerwacji potrzebujesz neta, maila i komórki.
 • Stawiając się na swoją jazdę jesteś w stanie udowodnić, że Ty to Ty
 • Ty płacisz (z góry, lub na miejscu) a my zapewniamy Ci symulator w określonym dniu i czasie.
 • My jesteśmy fair i wykorzystujemy Twoje dane tylko do niezbędnych działań związanych z usługą. Na przykład jak nam wywali korki w siedzibie firmy to fajnie będzie do Ciebie zadzwonić, co byś na darmo nie przyjeżdżał.
 • Ty jesteś fair i nie hakujesz nam strony, nie handlujesz swoją rezerwacją na czarnym rynku i generalnie nie robisz siary.

W sumie masz obowiązek przeczytać pełną wersję regulaminu ale pomyśleliśmy, że nie będzie Ci się chciało, więc powyższe punkty to taka generalka, żebyś nie był taki całkiem zielony.

zapoznaj się

Polityka prywatności SIMROOM

Załącznik nr 1 do Regulaminu SimRoom

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta oraz zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Klienta za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez SimRoom.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@simroom.pl lub pocztowo na adres SimRoom: KASMAG Sp. z o.o. Ul. Arrasowa 10a 01-981 Warszawa.

I. DEFINICJE

SimRoom – oznacza KASMAG Sp. z o.o , z siedzibą w Warszawie (01-981), przy ulicy Arrasowej 10a, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000608842

, REGON: 364004734, NIP: 5272764062, adres poczty elektronicznej: info@simroom.pl, będąca właścicielem Portalu;, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w Urządzeniach Klienta.

Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą SimRoom prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.simroom.pl

Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Klient uzyskuje dostęp do Serwisu.

Klient – oznacza każdą osobę, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

Regulamin – oznacza regulamin Serwisu www.simroom.pl

Ciasteczka (Cookies) – oznacza dane informatyczne i analityczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Operator – podmiot będący przedsiębiorcą, przedstawiający w Serwisie ofertę rezerwacji jazdy na symulatorze wyścigów w Siedzibie SimRoom na terenie Warszawy.

RODO – oznacza Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

II. DANE OSOBOWE

1. Polityka Prywatności znajduje zastosowanie, jeżeli korzystasz z usług SimRoom, czyli korzystasz z Serwisu, dokonujesz działań w Serwisie: w szczególności dokonywanie rezerwacji i uiszczanie opłaty, korzystasz z jego funkcjonalności opisanych w Regulaminie, kontaktujesz się z nami np. za pośrednictwem poczty elektronicznej info@simroom.pl lub formularza dostępnego w Serwisie lub otrzymujesz od nas wiadomości pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem telefonu komórkowego.

2.W zależności od usług, z jakich korzystasz, SimRoom przetwarza następujące dane osobowe:

a)Przy rejestracji w Serwisie: adres e-mail, Imię i Nazwisko, numer telefonu komórkowego (dane potrzebne do weryfikacji Twojej transakcji w Siedzibie SimRoom na terenie Warszawy)

b)Przy korzystaniu z formularza kontaktowego w Serwisie oraz korespondencji elektronicznej: Imię, Nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail, treść wiadomości dowolnie dodaną przez Klienta. W przypadku problemów lub wątpliwości związanych z dokonaną rezerwacją, również numer rezerwacji lub transakcji płatniczej;

d)Przy dokonywaniu rezerwacji usług Operatorów w Serwisie: Imię i Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje o rezerwacjach, numer rachunku bankowego przy dokonywaniu płatności przelewem, treść wiadomości dowolnie dodaną przez Klienta.

3. SimRoom wykorzystuje dane osobowe w celu udostępnienia Klientom usług SimRoom, zarządzania kontem w Serwisie oraz realizacji zamówień i obsługi reklamacji, przetwarzania danych dla celów rachunkowych i podatkowych, a także odbioru i wysyłki poczty elektronicznej i korespondencji poprzez wiadomości SMS w związku z realizacją umowy lub przed jej zawarciem. Podstawą do przetwarzania danych jest przetwarzanie niezbędne dla realizacji umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w pewnych przypadkach podstawą prawną może być także szczególny przepis prawa, który pozwala SimRoom przetwarzać dane, w celu wykonania prawnego obowiązku – np. przepisy rachunkowe i podatkowe (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. SimRoom wykorzystuje dane osobowe w celu kontaktowania się z Klientami, na przykład pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem wiadomości SMS, a także odpowiadając na posty w mediach społecznościowych, które zostały skierowane do SimRoom, w celu lepszego wykonywania usług, informowania o zmianach w Serwisie lub dokonania rezerwacji oraz udzielania wyjaśnień i informacji. Podstawą do przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes SimRoom (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. SimRoom wysyła do Klientów komunikaty marketingowe na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub/oraz numer telefonu tylko wtedy, gdy Klient wyraził na to zgodę. Zgoda może zostać zakomunikowana poprzez oznaczenie odpowiedniego checkboxa przy finalizacji rezerwacji lub wyrażona jako prośba o zapisanie do newslettera w odpowiednim polu, na odpowiedniej podstronie. Podstawą do przetwarzania danych jest zgoda Klienta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Klient może zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. W przypadku dokonania rezerwacji jazdy na symulatorze wyścigów w Siedzibie Operatora na terenie Warszawy i zawarcia umowy przez Klienta z Operatorem za pośrednictwem Serwisu, Operator posiada dostęp do danych osobowych Klienta podanych podczas rejestracji w Serwisie i dokonywania rezerwacji, niezbędnych dla wykonania umowy pomiędzy Operatorem i Klientem, tj.: Imię, Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje o rezerwacji, treść wiadomości dowolnie dodaną przez Klienta. Przetwarzanie jest niezbędne dla wykonania umowy z Operatorem (podstawa przetwarzania danych przez Operatora z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Klient może także za pośrednictwem Serwisu wyrazić zgodę na wysyłkę przez Operatora komunikatów marketingowych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub/oraz numer telefonu. Klient może zrezygnować z otrzymywania newslettera od Operatora w każdym czasie, poprzez kontakt z Operatorem lub jeszcze raz wpisać swój e-mail w odpowiednim polu, tam gdzie Klient wyraził chęć otrzymywania newslettera.

8. SimRoom wymaga podania przez Klienta tych danych osobowych, które są niezbędne dla realizacji umowy – wykonania usług lub realizacji rezerwajci. W przypadku, gdy informacje te nie zostaną podane przez Klienta, SimRoom nie będzie mógł zrealizować usług lub zamówień. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, np. podatkowe, SimRoom może wymagać podania także innych niezbędnych danych. Poza powyższymi przypadkami, podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

10. SimRoom nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w związku z przepisami prawa lub decyzją organów władzy, a także w przypadku konieczności ustalenia, wykonywania lub obrony praw SimRoom.

11. SimRoom nie przekazuje danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej.

12. SimRoom przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie przez taki okres, jaki jest konieczny dla należytego wykonywania umów z Klientami, tj. świadczenia usług, a także obsługi zamówień oraz procesu reklamacyjnego, dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy, a także przez okres jaki wynika z obowiązków nałożonych na SimRoom przepisami prawa (np. w zakresie wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych, zgodnie z właściwymi przepisami przez okres 5 lat), wyłącznie w niezbędnym zakresie. W celach marketingowych dane są przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

13. SimRoom zapewnia stosowanie należytych technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń danych osobowych, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym.

14. Klientom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym zwrócenia się o udzielenie informacji o swoich danych lub przekazania kopii tych danych, przetwarzanych przez SimRoom.

15. Klientom przysługuje prawo do poprawiania danych osobowych, w przypadku gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

16. Klientom przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez SimRoom. Sprzeciw „marketingowy” – Klient ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w celu prowadzenia marketingu tj. newslettera. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – Klient ma także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego działania w celach innych niż marketing , a także, gdy przetwarzanie jest SimRoom niezbędne do wykonania zadania realizowanego w działaniach publicznych. Należy wtedy wskazać szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez SimRoom przetwarzania objętego sprzeciwem. SimRoom przestanie przetwarzać dane Klienta w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez SimRoom danych są nadrzędne wobec praw Klienta lub też że dane są SimRoom niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

17. Klientom przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez SimRoom.

18. Klientom przysługuje prawo do żądania usunięcia danych osobowych.

19. Klientom przysługuje prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do Klienta lub wskazanej osoby trzeciej.

20. Klientom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, strona internetowa: http://www.uodo.gov.pl/

III. POLITYKA CIASTECZEK (COOKIES)

1. SimRoom nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies, jeżeli Klient wyraził na to zgodę.

2. Dane gromadzone przy użyciu plików Cookies mogą być zbierane przez SimRoom wyłącznie w celu zapewnienia określonych funkcjonalności na rzecz Klienta.

3. Pliki Cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Serwis do indywidualnych potrzeb każdego Klienta. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniach oraz przypisaną wartość. Stosowane przez SimRoom Cookies są bezpieczne dla Urządzeń Klientów. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

4. SimRoom zbiera informacje przy pomocy plików Cookies, zapisywanych na Urządzeniach Klientów, przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych.

5. SimRoom zbiera informacje przy pomocy plików Cookies w następujących celach:

a) w celu opracowywania ogólnych i anonimowych statystyk lub raportów dotyczących korzystania przez Klientów z Serwisu, za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości Serwisu www.simroom.pl;

b) w celu spersonalizowania usług świadczonych w ramach Serwisu do indywidualnych preferencji i potrzeb Klientów oraz optymalizacji korzystania z Serwisu;

c) w celu świadczenia usług reklamowych – prezentowania treści reklamowych dostosowanych do preferencji Klienta.

6.SimRoom zbiera informacje przy pomocy następujących kategorii plików Cookies:

a) pliki tymczasowe, które pozostają na Urządzeniu Klienta zazwyczaj do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej. Po zamknięciu przeglądarki pliki zostają wykasowane. Takie pliki Cookies wykorzystywane są przez SimRoom między innymi do zapamiętywania danych Klienta i jego preferencji.

b) pliki stałe, które pozostają na Urządzeniu Klienta przez określony czas albo do momentu ich usunięcia przez Klienta. Po zamknięciu przeglądarki pliki nie są kasowane.

7. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików Cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Urządzeniu Klienta

8. Klient może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Ciasteczek. Klient może zablokować lub ograniczyć umieszczanie Ciasteczek w Urządzeniu, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany ustawień Ciasteczek dostępne są w ustawieniach używanej przez Klienta przeglądarki internetowej.

9. Wyłączenie lub ograniczenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików Cookies nie uniemożliwia Klientom korzystania z Serwisu, jednak może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

10. Powyższe informacje będą przetwarzane w celach technicznych związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz celach statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes SimRoom (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).